บุคลากร

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์ : supaporn.sog@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1205

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์ : thitarree.sir@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1225

นาง ศิริพร ทองสมคิด

นาง ศิริพร ทองสมคิด

หัวหน้างานการศึกษา

อีเมล์ : siriporn.ton@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1014


นาง รัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นาง รัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : ratanaporn.pan@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1017

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

อีเมล์ : saksiwan.son@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1114

นายศวัส สุขุมพานิช

นายศวัส สุขุมพานิช

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ : @mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1109