บุคลากร/เจ้าหน้าที่

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

อ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์ : supaporn.sog@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1205

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

อ.ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์ : thitarree.sir@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1225

นาง ศิริพร ทองสมคิด

นาง ศิริพร ทองสมคิด

หัวหน้างานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียน
อีเมล์ : siriporn.ton@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1014


นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นักวิชาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบวิชาเลือกเสรี
อีเมล์ : ratanaporn.pan@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อภายใน : 1017

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
อีเมล์ : saksiwan.son@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อภายใน : 1114

นายศวัส สุขุมพานิช

นายศวัส สุขุมพานิช

นักวิชาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ
อีเมล์ : sawat.suk@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อภายใน : 1109

นายสถาพร จริงสุระ

นายสถาพร จริงสุระ

นักวิชาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และเว็บไซต์วิชาศึกษาทั่วไป (มมศท.)
อีเมล์ : sathaporn.jin@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อ : 1113