เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การเขียนโปรแกรมทางเวชระเบียน 

อ.ดร.อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล

Principle of Communication

หลักการสื่อสาร 

อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
วิจัยทางการศึกษา 

อ.ดร.โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี