แบบฟอร์มภายใน

 แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร กดที่ไอคอนรูป    ด้านท้ายหัวข้อเอกสารที่ต้องการดาวน์โหลด

  ขั้นตอนดำเนินกร  
 หนังสือคำร้อง  
  กศ.01 _เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  
กศ.02 _เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
กศ.03-1.1 _หนังสือขอสัมภาษณ์ (ภายในมหาวิทยาลัย) Update 28 กันยายน 2561  
กศ.03-1.2 _หนังสือขอสัมภาษณ์ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)  
กศ.03-2.1 _ขอเก็บแบบสอบถาม-วิทยานิพนธ์ (ภายในมหาวิทยาลัย) 
กศ.03-2.2 _หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม-วิทยานิพนธ์ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)  
กศ.03-3.1 _หนังสือขอข้อมูล-วิทยานิพนธ์ (ภายในมหาวิทยาลัย)  
กศ.03-3.2 _หนังสือขอข้อมูล-วิทยานิพนธ์ (ภายนอกมหาวิทยาลัย)  
กศ.04 _หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย  
กศ.05-1 _หนังสือขอสัมภาษณ์-รายงาน  
กศ.05-2 _หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม-รายงาน  
กศ.05-3 _หนังสือขอข้อมูล-รายงาน  
กศ.06 _หนังสือขอศึกษาดูงาน