เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ แบบฟอร์มการขอเปิดหลักสูตรใหม่

แบบฟอร์มภายใน / แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ : MS Word

แบบฟอร์มภายใน / แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ : PDF

สำนักงานงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78