-แบบฟอร์ม มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd ตามกรอบ OBE)   ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ  
-แบบฟอร์ม มคอ.3 รายวิชาเฉพาะ (วิชาเลือกเสรี ตามกรอบ OBE)  ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ
 
 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ขั้นตอนการดำเนินการการยื่นคำร้องขอหนังสือเพื่อการทำวิจัยและการเรียนการสอน

แบบคำร้องเพื่อขอหนังสือเพื่อการทำวิจัยและการเรียนการสอน  

กศ.01 _เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 

กศ.02 _เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ กศ.03-1.1 หนังสือขอสัมภาษณ์ (บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 

แบบ กศ.03-1.2 หนังสือขอสัมภาษณ์ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย)   

แบบ กศ.03-2 หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์  

แบบ กศ.03-3 หนังสือขอข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์   

แบบ กศ.04 หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย  

กศ.05-1 _หนังสือขอสัมภาษณ์-รายงาน  

กศ.05-2 _หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม-รายงาน  

กศ.05-3 _หนังสือขอข้อมูล-รายงาน  

กศ.06 _หนังสือขอศึกษาดูงาน