AUN-QA Clip

AUN-QA Knowledge


C2C For OBE รุ่นที่ 1
C2C for OBE 1-1
C2C for OBE 1-1

C2C For OBE: รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 1

Click for watch
C2C for OBE 1-2
C2C for OBE 1-2

C2C For OBE: รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 2

Click for watch
3
3

รุ่นที่ 1 ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 3-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับ OBE Curriculum วันที่ 1

Click for watch


C2C For OBE รุ่นที่ 2
C2C for OBE 2-1
C2C for OBE 2-1

การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 1

Click for watch
C2C for OBE 2-2
C2C for OBE 2-2

Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2

Click for watch
C2C for OBE 2-3
C2C for OBE 2-3

Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1

Click for watch
C2C for OBE 2-4
C2C for OBE 2-4

การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2

Click for watch

 


C2C For OBE รุ่นที่ 3
C2C for OBE 3-1
C2C for OBE 3-1

C2C For OBE: รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

Click for watch
C2C for OBE 3-2
C2C for OBE 3-2

C2C For OBE: รุ่นที่ 3 ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design)

Click for watch


 

C2C For OBE