รายวิชาเลือกเสรี พร้อมเอกสารรายละเอียดของรายวิชา 

วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร เลือกรหัสวิชา,ค้นหารายวิชาที่ต้องการและคลิ๊กไอคอน  ที่ด้านท้ายของแต่ละรายวิชาเพื่อทำการดาวน์โหลด


– สมสค ๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม SHSS 114 Social Enterprise  SHSS114    

เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ
SHHU 101 Introduction to Philosophy SHHU101


สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ
SHHU 102 Comparative Religion SHHU102


สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์
SHHU 103 Art Appreciation SHHU103


สมมน ๑๐๖ วัฒนธรรมกับการแพทย์
SHHU 106 Culture and Medicine SHHU106


สมมน ๑๐๗ จริยศาสตร์ทางการแพทย์
SHHU 107 Medical Ethics SHHU107


สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน
SHHU 108 Human Relations and Self Development SHHU108


สมมน ๑๐๙ ศาสนากับการรักษาโรค
SHHU 109 Religion and Healing SHHU109


สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม
SHHU 110 Man and Culture SHHU110


สมมน ๑๑๑ ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
SHHU 111 Moral Dilemma in Medicine SHHU111


สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork SHHU112


สมมน ๑๑๔ งานกับชีวิต
SHHU 114 Work and Life SHHU114


สมมน ๑๑๕ ความรักและศาสนา
SHHU 115 Love and Religion SHHU115


สมมน ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
SHHU 116 Comparative Culture SHHU116


สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม
SHHU 118 Humanities and Society SHHU118


สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 125 Professional Code of Ethics SHHU125


สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
SHHU 133 Rhetoric for Leadership SHHU133


สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 150 Code of Professional Ethics SHHU150


สมมน ๑๘๑ ตรรกวิทยาขั้นแนะนำ
SHHU 181 Introduction to Logic SHHU181


สมมน ๑๘๒ ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
SHHU 182 Moral Dilemma in Medicine SHHU182


สมมน ๑๘๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
SHHU 183 Rhetoric for Leadership SHHU183เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมสภ ๑๕๑ การสื่อสารระหว่างบุคคล
SHSH 151 Human Interpersonal Communication SHSH151


สมสภ ๑๕๒ การสื่อสารด้านสุขภาพ
SHSH 152 Health Communication SHSH152เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society SHSS102


สมสค ๑๐๓ มนุษย์กับสังคม
SHSS 103 Man and SocietySHSS103


สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society SHSS105


สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ
SHSS 107 Society and HealthSHSS107


สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
SHSS 108 Thai Legal System SHSS108


สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
SHSS 109 Integration of Thai political and Laws SHSS109


สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่
SHSS 112 Life Skill for Modern Living SHSS112


สมสค ๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม
SHSS 114 Social Enterprise SHSS114


สมสค ๑๑๕ สังคมวิทยาการแพทย์ขั้นแนะนำ
SHSS 115 Introduction to Medical Sociology  SHSS115


สมสค ๑๒๖ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
SHSS 126 Social Welfare and Social Work SHSS126


สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์
SHSS 130 Principles of Economics SHSS130


สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
SHSS 135 Health Economics  SHSS135


สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 140 General Psychology SHSS140


สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม
SHSS 142  Social Psychology SHSS142


สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร
SHSS 144 Principle of Communication SHSS144


สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ
SHSS 145 Integrated Social Sciences SHSS145


สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
SHSS 160 Principles of Administration SHSS160


สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน
SHSS 161 Policy and Planning SHSS161


สมสค ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต
SHSS 162 Anti – Corruption SHSS162


สมสค ๑๘๑ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 181 General Psychology SHSS181


สมสค ๑๘๒ หลักการบริหาร
SHSS 182 Principles of AdministrationSHSS182


สมสค ๑๘๓ หลักการสื่อสาร
SHSS 183 Principle of Communication SHSS183


สมสค ๑๘๔ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
SHSS 184 Public Health Laws and Regulations  SHSS184


สมสค ๑๘๕ จิตวิทยาสังคม
SHSS 185 Social Psychology SHSS185


สมสค ๒๕๐ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
SHSS 250 Public Health Laws and Regulations SHSS250


สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SHSS 302 Man and Environment SHSS302


สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต์
SHSS 306 Applied Psychology  SHSS306