สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

SH mahidol NEWS & Information

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมที่ผ่านมา

Event Past

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ณ ห้องประชุมศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์เอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: โครงการ SH Junior Guide 2024 ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น.-16.30 น. ณ ห้องกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โครงการอบรมลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรการทำงาน
วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักการและเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (SCOPUS) ระดับสายวิชาการ
สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
บทเรียนออนไลน์ MUx courses

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงงานวิจัย-วารสารตีพิมพ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

SH mahidol Research and Journal

Publication
Establishment of financial support (the funds) for enhancing the quality of life of the formerly incarcerated Categories
โครงการวิจัย: ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน เพื่อสนับสนุนชีวิตหลังปล่อยของผู้พ้นโทษ
Publication
โครงการวิจัย: ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเยาวชนชายในประเทศไทย
Multi – level Empowerment Intervention
ผู้วิจัย: รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ, ศ. ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล, Prof. Emeritus Dr.Susan M. Kegeles, Asst. Prof. Dr.Sin How Lim
Publication
Developing Strategic Mechanism at District Level in Providing Lao Migrant Female SRH Care and Services
Developing Strategic Mechanism at District Level in Providing Lao Migrant Female SRH Care and ServicesResearcher :Pimpawun Boonmongkon Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University
Publication
โครงการวิจัย: ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเยาวชนชายในประเทศไทย
Multi – level Empowerment Intervention
ผู้วิจัย: รศ. ดร.โธมัส กวาดามูซ, ศ. ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล, Prof. Emeritus Dr.Susan M. Kegeles, Asst. Prof. Dr.Sin How Lim
Publication
Soon
ผู้วิจัย:
สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้