สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
หลักสูตรปริญญาตรีรายวิชาศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี เวชระเบียน,  หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก, บทเรียนออนไลน์ MOOC & SPOC, การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA
 
-ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม :  2 กันยายน 2564  
-กำหนดการกสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรไทย ชั้นปีที่ 1-2  (ศาลายา)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง:  แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 256

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง: การขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฎิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  (2 กันยายน 2564) 

-ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง: การขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฎิบัติงานที่บ้านของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  (2 สิงหาคม 2564) 

-ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง:  มาตรการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 (29 กรกฎาคม 2564) 

-ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง:  ปฎิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรไทย) ชั้นปี 1-2 (ศาลายา) ปีการศึกษา 2564 

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2564
-การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)  
เกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรี
-ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาและรายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษาที่ 1-2564 (แยกตามรายวิชาและเวลาเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564)

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต
(Flexible Education and Credit Bank System) What is Flexible Education and Credit Bank System ?  การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิตคืออะไร?

Flexible Education

การศึกษาแบบยืดหยุ่น หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนในการบริหารจัดการการเรียนได้ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายทางการเรียนของตนเอง

Credit Bank System

ระบบคลังหน่วยกิต หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งเกิดจากผลการ
วัดความรู้ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล

AUN-QA

ประกันคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

การจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิต (Flexible Education and Credit Bank System)

What is Flexible Education and Credit Bank System ? 

Flexible Education

การศึกษาแบบยืดหยุ่น หมายความว่า การจัดการเรียนการสอนที่ให้โอกาสผู้เรียนในการบริหารจัดการการเรียนได้ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายทางการเรียนของตนเอง

Credit Bank System

ระบบคลังหน่วยกิต หมายความว่า ระบบและกลไกในการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งเกิดจากผลการ
วัดความรู้ความสามารถและหรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยมาเก็บสะสมไว้ในคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

สำนักงานงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 

 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ งาานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

นางศิริพร ทองสมคิด

รักษาการหัวหน้าสำนักงานงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นักวิชาการศึกษา

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

นายสถาพร จริงสุระ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา

นักวิชาการสารสนเทศ

นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร

นักวิชาการศึกษา

นายวีรภัทร ศิมานนท์

นักวิชาการศึกษา

นายชัยพร รองทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพิชชา เพชรสังข์

นักวิชาการศึกษา

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2021 . Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress