สำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หลักสูตรปริญญาตรีรายวิชาศึกษาทั่วไป-เลือกเสรี เวชระเบียน,  หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก, บทเรียนออนไลน์ MOOC & SPOC, การประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78