บุคลากร/เจ้าหน้าที่ งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
นาง ศิริพร ทองสมคิด

นาง ศิริพร ทองสมคิด

รักษาการหัวหน้างานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

อีเมล์ : siriporn.ton@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 1014


นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นางรัตนาภรณ์ ปานยิ้ม

นักวิชาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบวิชาเลือกเสรี
อีเมล์ : ratanaporn.pan@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 1017

นายสถาพร จริงสุระ

นายสถาพร จริงสุระ

นักวิชาการศึกษา

ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์งานบริการการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ อีเมล์ : sathaporn.jin@mahidol.ac.th เบอร์ติดต่อภายใน : 1113

นายวีรภัทร ศิมานนท์

นายวีรภัทร ศิมานนท์

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อภายใน : 1000

นายชัยพร รองทอง

นายชัยพร รองทอง

นักวิชาการศึกษา

อีเมล์ :
เบอร์ติดต่อภายใน : 1122

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา

นางสาวฌลานันท์ แสงศิลา

นักวิชาการสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบบทเรียนออนไลน์ Mooc & Spoc SH-E-Learning และงานสารบรรณ
อีเมล์ : Chalanan.san@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 1621

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นางสักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
อีเมล์ : saksiwan.son@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 1114

นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร

นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร

ผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียน
อีเมล์ : chonthicha.dit@mahidol.ac.th
เบอร์ติดต่อภายใน : 1215