หลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชามนุษยศาสตร์

**ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการเลือกที่ชื่อหลักสูตร**

รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคัมภีร์พุทธศาสนศึกษา (นานาชาติ)
 -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ)
 -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ  (ภาคพิเศษ)