หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชามนุษยศาสตร์

**ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการเลือกที่ชื่อหลักสูตร**

รายชื่อหลักสูตรปริญญาโท
 -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาองค์การ (ภาคพิเศษ)
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนากับการพัฒนา (ภาคปกติ)