เกี่ยวกับวิชาเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 เอกสารรายละเอียดของรายวิชาเลือกเสรี (มคอ.3) คณะสังคมศาสตร์และมนุุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

***วิธีการดาวน์โหลดเอกสาร เลือกรหัสวิชา,ค้นหารายวิชาที่ต้องการและคลิ๊กไอคอน  ที่ด้านท้ายของแต่ละรายวิชาเพื่อทำการดาวน์โหลด

เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะนำ
SHHU 101 Introduction to Philosophy SHHU101


สมมน ๑๐๒ ศาสนาเปรียบเทียบ
SHHU 102 Comparative Religion SHHU102


สมมน ๑๐๓ ศิลปวิจักษ์
SHHU 103 Art Appreciation SHHU103


สมมน ๑๐๖ วัฒนธรรมกับการแพทย์
SHHU 106 Culture and Medicine SHHU106


สมมน ๑๐๗ จริยศาสตร์ทางการแพทย์
SHHU 107 Medical Ethics SHHU107


สมมน ๑๐๘ มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน
SHHU 108 Human Relations and Self Development SHHU108


สมมน ๑๐๙ ศาสนากับการรักษาโรค
SHHU 109 Religion and Healing SHHU109


สมมน ๑๑๐ มนุษย์กับวัฒนธรรม
SHHU 110 Man and Culture SHHU110


สมมน ๑๑๑ ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
SHHU 111 Moral Dilemma in Medicine SHHU111


สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork SHHU112


สมมน ๑๑๔ งานกับชีวิต
SHHU 114 Work and Life SHHU114


สมมน ๑๑๕ ความรักและศาสนา
SHHU 115 Love and Religion SHHU115


สมมน ๑๑๖ วัฒนธรรมเปรียบเทียบ
SHHU 116 Comparative Culture SHHU116


สมมน ๑๑๗ สตรีกับการพัฒนา

SHHU 117 Woman and Development SHHU117


สมมน ๑๑๘ มนุษยศาสตร์กับสังคม
SHHU 118 Humanities and Society SHHU118


สมมน ๑๒๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 125 Professional Code of Ethics SHHU125


สมมน ๑๒๖ มนุษย์กับการพัฒนา

SHHU ๑๒๖ Human and Development SHHU126


สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
SHHU 133 Rhetoric for Leadership SHHU133


สมมน ๑๕๐ จรรยาบรรณวิชาชีพ
SHHU 150 Code of Professional Ethics SHHU150


สมมน ๑๘๑ ตรรกวิทยาขั้นแนะนำ
SHHU 181 Introduction to Logic SHHU181


สมมน ๑๘๒ ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์
SHHU 182 Moral Dilemma in Medicine SHHU182


สมมน ๑๘๓ วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ
SHHU 183 Rhetoric for Leadership SHHU183เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมสภ ๑๕๑ การสื่อสารระหว่างบุคคล
SHSH 151 Human Interpersonal Communication SHSH151


สมสภ ๑๕๒ การสื่อสารด้านสุขภาพ
SHSH 152 Health Communication SHSH152


สมสภ ๑๕๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและสังคม SHSH 153   Information Technology, Law and Society SHSH153


เอกสารทั้งหมดเป็น Ms Word 


สมสค ๑๐๒ เชิงวิพากษ์สังคมไทยร่วมสมัย
SHSS 102 Critical Review of Contemporary Thai Society SHSS102


สมสค ๑๐๓ มนุษย์กับสังคม
SHSS 103 Man and SocietySHSS103


สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global Society SHSS105


สมสค ๑๐๗ สังคมกับสุขภาพ
SHSS 107 Society and HealthSHSS107


สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย
SHSS 108 Thai Legal System SHSS108


สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย
SHSS 109 Integration of Thai political and Laws SHSS109


สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่
SHSS 112 Life Skill for Modern Living SHSS112


สมสค ๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม
SHSS 114 Social Enterprise SHSS114


สมสค ๑๑๕ สังคมวิทยาการแพทย์ขั้นแนะนำ
SHSS 115 Introduction to Medical Sociology  SHSS115


สมสค ๑๒๖ สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
SHSS 126 Social Welfare and Social Work SHSS126


สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์
SHSS 130 Principles of Economics SHSS130


สมสค ๑๓๕ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
SHSS 135 Health Economics  SHSS135


สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 140 General Psychology SHSS140


สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม
SHSS 142  Social Psychology SHSS142


สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร
SHSS 144 Principle of Communication SHSS144


สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ
SHSS 145 Integrated Social Sciences SHSS145


สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร
SHSS 160 Principles of Administration SHSS160


สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน
SHSS 161 Policy and Planning SHSS161


สมสค ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต
SHSS 162 Anti – Corruption SHSS162


สมสค ๑๘๑ จิตวิทยาทั่วไป
SHSS 181 General Psychology SHSS181


สมสค ๑๘๒ หลักการบริหาร
SHSS 182 Principles of AdministrationSHSS182


สมสค ๑๘๓ หลักการสื่อสาร
SHSS 183 Principle of Communication SHSS183


สมสค ๑๘๔ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
SHSS 184 Public Health Laws and Regulations  SHSS184


สมสค ๑๘๕ จิตวิทยาสังคม
SHSS 185 Social Psychology SHSS185


สมสค ๒๕๐ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
SHSS 250 Public Health Laws and Regulations SHSS250


สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
SHSS 302 Man and Environment SHSS302


สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต์
SHSS 306 Applied Psychology  SHSS306


  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาเลือกเสรี (มคอ.5) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559-2563

103 ศิลปวิจักษ์ (MT)


110 มนุษย์กับวัฒนธรรม (NS)


112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (EG)


112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (EG)


112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (EG-SH-SI)


112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (EG-เครื่องกล)


112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม (EG-ชีวการแพทย์)


116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ (MT)


116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ (SI)


117 สตรีกับการพัฒนา (NS)


125 จรรยาบรรณวิชาชีพ (RA+PI)


125 จรรยาบรรณวิชาชีพ (SC-ฉุกเฉิน)


125 จรรยาบรรณวิชาชีพ (SI-กายอุปกรณ์)


133 วาทะศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ หลักสูตร DDS Program (International) คณะทันตแพทยศาสตร์ (DDS)


150 จรรยาบรรณวิชาชีพ (AM) อ.อำนาจ 2-60


150 จรรยาบรรณวิชาชีพ (DDS) อ.ปกรณ์ 2-60


150 จรรยาบรรณวิชาชีพ (SC-คณิตศาสตร์) อ.ปกรณ์ 2-60

 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์และมนุุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ข้อมูล กุมภาพันธ์ 2562)

SHSS114 Social Enterprise กิจการเพื่อสังคม 2/2562   


เอกสารทั้งหมดเป็น MS Excel 


สมสค ๑๐๓ มนุษย์กับสังคม SHSS 103 Man and Society


สมสค ๑๐๘ ระบบกฎหมายไทย SHSS 108 Thai Legal System 


สมสค ๑๑๒ ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ SHSS 112 Life Skill for Modern Living 


สมสค ๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม SHSS 114 Social Enterprise 


สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ SHSS 130 Principles of Economics 


สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป SHSS 140 General Psychology 


สมสค ๑๔๒  จิตวิทยาสังคม SHSS 142  Social Psychology 


สมสค ๑๔๔ หลักการสื่อสาร SHSS 144 Principle of Communication


สมสค ๑๔๕ สังคมศาสตร์บูรณาการ SHSS 145 Integrated Social Sciences 


สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร SHSS 160 Principles of Administration 


สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน SHSS 161 Policy and Planning 


สมสค ๑๖๒ การต่อต้านการทุจริต SHSS 162 Anti – Corruption 


สมสค ๓๐๒ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม SHSS 302 Man and Environment 


สมสค ๓๐๖ จิตวิทยาประยุกต์ SHSS 306 Applied Psychology 


 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์และมนุุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ข้อมูล มกราคม 2563)

 ผลการประเมินการเรียนการสอน “รายวิชาเลือกเสรี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ประจำปีการศึกษา 2559-2561 


SHHU 102 ศาสนาเปรียบเทียบ COMPARATIVE RELIGION


SHHU 103 ศิลปวิจักษ์ ART APPRECIATION


SHHU 108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP


SHHU 112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK


SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE **ไม่มีผู้ประเมิน  


 SHHU 125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS 


SHHU 133 วาทศาสตร์สำหรับ ภาวะผู้นำ RHETORIC FOR LEADERSHIP


SHHU 150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS


SHSS103 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY


SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM


SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING


SHSS 126 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ SOCIAL WELFARE & SOCIAL WORK


SHSS 140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY


SHSS 142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY


SHSS 144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION


SHSS145 สังคมศาสตร์บูรณาการ INTEGRATED SOCIAL SCIENCE


SHSH 151 การสื่อสารระหว่างบุคคล HUMAN INTERPERSONAL COMMUNICAT


SHSS 160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION


SHSS 161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING


SHSS 250 กฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข PH LAWS & REGULATIONS


SHSS 302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT


SHED 114 กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ PHYSICAL ED ACT-SOCIAL DANCE


SHED 126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง PHYS EDUCAT ACTIVITY-PETAUNQE


SHHU103 ศิลปวิจักษ์ ART APPRECIATION


SHHU108 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP


SHHU 110 มนุษย์กับวัฒนธรรม MAN AND CULTURE


SHHU112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK


SHHU116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE


SHHU117 สตรีกับการพัฒนา WOMEN AND DEVELOPMENT


SHHU125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS


SHHU150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS


SHSS103 มนุษย์กับสังคม **ปิด


SHSS 105 เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก THAI ECONOMY & POLI&GLOBAL SOC


 SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM


SHSS 109 บูรณาการเมืองการปกครองไทย INTEGRAT OF THAI POLITI & LAW


SHSS112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING


SHSS126 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ SOCIAL WELFARE & SOCIAL WORK


SHSS130 หลักเศรษฐศาสตร์ PRINCIPLES OF ECONOMICS


SHSS140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY


SHSS144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION **ปิด


SHSS145 สังคมศาสตร์บูรณาการ INTEGRATED SOCIAL SCIENCE


SHSS160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION


SHSS161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING


SHSS250 กฏหมายการแพทย์และสาธารณสุข **ปิด


SHSS302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT


SHSS306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGY


SHMI191 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ** ปิด


SHED114 กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ PHYSICAL ED ACT-SOCIAL DANCE


SHED 126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง PHYS EDUCAT ACTIVITY-PETAUNQE


SHSS114 กิจการเพื่อสังคม SOCIAL ENTERPRISE


SHHU102 ศาสนาเปรียบเทียบ COMPARATIVE RELIGION


SHHU103 ศิลปวิจักษ์ ART APPRECIATION


SHHU108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP


SHHU112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK


SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE


SHHU118 มนุษยศาสตร์กับสังคม HUMANITIES & SOCIETY


SHHU125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS


SHHU133 วาทศาสตร์สำหรับ  ภาวะผู้นำ RHETORIC FOR LEADERSHIP


SHSS103 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY


SHSS 107 สังคมกับสุขภาพ SOCIETY AND HEALTH **ไม่มีผลประเมิน


SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM


SHSS 109 บูรณาการเมืองการปกครอง INTEGRAT OF THAI POLITI & LAW


SHSS112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING


SHSS135 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ HEALTH ECONOMICS


SHSS140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY


SHSS142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY


SHSS 144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION


SHSS145 สังคมศาสตร์บูรณาการ INTEGRATED SOCIAL SCIENCE


SHSS 250 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข PH LAWS & REGULATIONS


SHSS302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT


SHSH 151 การสื่อสารระหว่างบุคคล **ไม่มีแบบประเมิน


SHSH 152 การสื่อสารด้านสุขภาพ HEALTH COMMUNICATION


SHED114 กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ PHYSICAL ED ACT-SOCIAL DANCE


SHED126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง PHYS EDUCAT ACTIVITY-PETAUNQE


SHSS114 กิจการเพื่อสังคม SOCIAL ENTERPRISE


SHHU 103 ศิลปะวิจักษ์ ART APPRECIATION


SHHU110 มนุษย์กับวัฒนธรรม MAN AND CULTURE


SHHU112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK


SHHU116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE


SHHU 117 สตรีกับการพัฒนา WOMEN AND DEVELOPMENT


SHHU125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS


SHHU133 วาทศาสตร์สำหรับ ภาวะผู้นำ RHETORIC FOR LEADERSHIP


SHHU150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS


SHSS108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM


SHSS109 บูรณาการเมืองการปกครอง INTEGRAT OF THAI POLITI & LAW


SHSS112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING


SHSS130 หลักเศรษฐศาสตร์ PRINCIPLES OF ECONOMICS


SHSS140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY


SHSS142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY


SHSS 144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION


SHSS161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING


SHSS162 การต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION


SHSS302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT


SHSS306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGY


SHED114 กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ PHYSICAL ED ACT-SOCIAL DANCE


SHED126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง PHYS EDUCAT ACTIVITY-PETAUNQE


SHSS114  กิจการเพื่อสังคม SOCIAL ENTERPRISE


SHHU103 ศิลปวิจักษ์ ART APPRECIATION


SHHU108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP


SHHU112 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK


SHHU116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE


SHHU118 มนุษยศาสตร์กับสังคม HUMANITIES & SOCIETY


SHHU125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS


 SHHU133 วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำ RHETORIC FOR LEADERSHIP


SHHU150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS **ไม่มีผู้ประเมิน


SHSS103 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY


SHSS105 เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก THAI ECONOMY & POLI&GLOBAL SOC


SHSS108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM


SHSS109 บูรณาการเมืองการปกครองไทย INTEGRAT OF THAI POLITI & LAW


SHSS112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING


SHSS135 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ HEALTH ECONOMICS


SHSS140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY


SHSS142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY


SHSS144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION


SHSS145 สังคมศาสตร์บูรณาการ INTEGRATED SOCIAL SCIENCE


SHSS160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION


SHSS161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING


SHSS162 การต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION


SHSS250 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข PH LAWS & REGULATIONS


SHSS302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT


SHSS306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGY


SHED114 กิจกรรมพลศึกษา – ลีลาศ PHYSICAL ED ACT-SOCIAL DANCE


SHED126 กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง PHYS EDUCAT ACTIVITY-PETAUNQE ** ไม่มีผลประเมิน


SHHU 103 ศิลปะวิจักษ์ ART APPRECIATION

SHHU 106 วัฒนธรรมทางการแพทย์ CULTURE AND MEDICAL

SHHU 108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP

SHHU 109 ศาสนากับการรักษาโรค RELIGIONS & SPIRITUAL HEALINGS

SHHU 112 พลวัตของกลุ่มและการทํางานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK

SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE

SHHU 117 สตรีกับการพัฒนา WOMEN AND DEVELOPMENT

SHHU 118 มนุษยศาสตร์กับสังคม HUMANITIES & SOCIETY

SHHU 125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS

SHHU 150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS

SHSH 151 การสื่อสารระหว่างบุคคล HUMAN INTERPERSONAL COMMUNICAT

SHSS 103 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY

SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM

SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING

SHSS 114 กิจการเพื่อสังคม SOCIAL ENTERPRISE

SHSS 130 หลักเศรษฐศาสตร์ PRINCIPLES OF ECONOMICS

SHSS 140 จิตวิทยาทั่วไป GENERAL PSYCHOLOGY

SHSS 142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY

SHSS 144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION

SHSS 145 สังคมศาสตร์บูรณาการ INTEGRATED SOCIAL SCIENCE

SHSS 160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION

SHSS 161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING

SHSS 162 การต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION

SHSS 302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT

SHSS 306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGY

SHHU 102 ศาสนาเปรียบเทียบ COMPARATIVE RELIGION

SHHU 103 ศิลปวิจักษ์  ART APPRECIATION

SHHU 108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP

SHHU 112 พลวัตของกลุ่มและการทํางานเป็นทีม GROUPDYNAMICS AND TEAMWORK 

SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE 

SHHU 118 มนุษยศาสตร์กับสังคม HUMANITIES & SOCIETY

SHHU 125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS

SHHU 133 วาทศาสตร์สําหรับ ภาวะผู้นํา RHETORIC FOR LEADERSHIP

SHHU 150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS

SHSS 103 มนุษย์กับสังคม Man AND SOCIETYSHSS103

SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM

SHSS 109 บูรณาการเมืองการปกครองไทย INTEGRAT OF THAI POLITI & LAW

SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING

SHSS 135 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ HEALTH ECONOMICS

SHSS 140 จิตวิทยาทั่ วไป GENERAL PSYCHOLOGY

SHSS 142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY

SHSS 144 หลักการสื่อสาร PRINCIPLE OF COMMUNICATION

SHSS 160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION

SHSS 161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING

SHSS 162 การต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION

SHSS 250 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข PH LAWS & REGULATIONS

SHSS 302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT

SHSS 306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGY

SHHU 103 ศิลปวิจักษ์ ART APPRECIATION

SHHU 108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน HUMAN RELATIONS & SELF-DEVELOP

SHHU 112 พลวัตของกลุ่มและการทํางานเป็นทีม GROUP DYNAMICS AND TEAMWORK

SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ COMPARATIVE CULTURE

SHHU 118 มนุษยศาสตร์กับสังคม HUMANITIES & SOCIETY

SHHU 125 จรรยาบรรณวิชาชีพ PROFESSIONAL CODE OF ETHICS

SHHU 150 จรรยาบรรณวิชาชีพ CODE OF PROFESSIONAL ETHICS

SHSH 153 เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและสังคม INFORMAT TECHNO LAW&SOCIETY

SHSH 154 เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและสังคม INFORMAT TECHNO LAW&SOCIETY

SHSS 103 มนุษย์กับสังคม MAN AND SOCIETY 

SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย THAI LEGAL SYSTEM

SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ LIFE SKILL FOR MODERN LIVING

SHSS 126 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์SOCIAL WELFARE & SOCIAL WORK

SHSS 130 หลักเศรษฐศาสตร์ PRINCIPLES OF ECONOMICS

SHSS 140 จิตวิทยาทั่ วไป GENERAL PSYCHOLOGY

SHSS 142 จิตวิทยาสังคม SOCIAL PSYCHOLOGY

SHSS 144 หลักการสื่อสาร  PRINCIPLE OF COMMUNICATION

SHSS 160 หลักการบริหาร PRINCIPLES OF ADMINISTRATION

SHSS 161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING

SHSS 162 การต่อต้านการทุจริต ANTI-CORRUPTION 

SHSS 302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม MAN AND ENVIRONMENT

SHSS 306 จิตวิทยาประยุกต์ APPLIED PSYCHOLOGYSH

SHHU 103 ศิลปะวิจักษ์ Arts Appreciation

SHHU 108 มนุษย์สัมพันธ์กับการพัฒนาตน Human Relations and Self Development

SHHU 112 พลวัตของกลุมมและการ ทํางานเป็นทีม Group Dynamics and Teamwork

SHHU 116 วัฒนธรรมเปรียบเทียบ Comparative Culture

SHHU 118 มนุษยศาสตร์กับสังคม Humanities and Society

SHHU 125 จรรยาบรรณวิชาชีพ Professional Code of Ethics

SHHU 133 วาทศาสตร์สําหรับภาวะผู้นํา Rhetoric for Leadership

SHHU 150 จรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Professional Ethics

SHSS 103 มนุษย์กับสังคม 103 Man and Society

SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย Thai Legal System

SHSS 112 ทักษะการใช้ชีวิตยุคใหม่ Life Skill for Modern Living

SHSS 126 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ Social Welfare and Social Work

SHSS 135 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ Health Economics

SHSS 140 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology

SHSS 142 จิตวิทยาสังคม Social Psychology

SHSS 144 หลักการสื่อสาร 144 Principle of Communication

SHSS 160 หลักการบริหาร Principles of Administration

SHSS 161 นโยบายและการวางแผน POLICY AND PLANNING

SHSS 162 การต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption

SHSS 250 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข Public Health Laws and Regulations

SHSS 302 มนุษยกับสิ่งแวดล้อม Man and Environment

SHSS 306 จิตวิทยาประยุกต์ Applied Psychology

ข้อมูลอ้างอิงจาก ระบบประเมินการเรียนการสอน (e-evaluation systems) http://www.student.mahidol.ac.th/evaluation

กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-4576 

**ระบบประเมินการเรียนการสอน แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer Version 7 ขึ้นไป