แบบฟอร์มภายใน / แบบฟอร์มการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  

ขั้นตอนการดำเนินการการยื่นคำร้องขอหนังสือเพื่อการทำวิจัยและการเรียนการสอน

แบบคำร้องเพื่อขอหนังสือเพื่อการทำวิจัยและการเรียนการสอน (update 4 พ.ย. 2563)


แบบคำร้องเพื่อขอหนังสือเพื่อการทำวิจัยและการเรียนการสอน (update 4 พ.ย. 2563)

กศ.01-_เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

กศ.02-_เชิญผู้เชี่ยวชาญ-บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

แบบ-กศ.03-1.1-หนังสือขอสัมภาษณ์-บุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย

แบบ-กศ.03-1.2-หนังสือขอสัมภาษณ์-บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

แบบ-กศ.03-2-หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม-เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์

แบบ-กศ.03-3-หนังสือขอข้อมูล-เพื่อใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์

แบบ-กศ.04-หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย

กศ.05-1-_หนังสือขอสัมภาษณ์-รายงาน

กศ.05-2-_หนังสือขอเก็บแบบสอบถาม-รายงาน

กศ.05-3-_หนังสือขอข้อมูล-รายงาน

กศ.06-_หนังสือขอศึกษาดูงาน

 

งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 ต่อ 1014, 1017, 1109 และ 1113