หลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาศึกษาศาสตร์

**ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการเลือกที่ชื่อหลักสูตร**

รายชื่อหลักสูตรปริญญาเอก
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ภาคปกติ)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคปกติ)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศึกษา (ภาคภิเศษ)
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)
-หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ) (ภาคปกติ)