หลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาศึกษาศาสตร์

**ดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรโดยการเลือกที่ชื่อหลักสูตร**

รายชื่อหลักสูตรปริญญาโท
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคปกติ)
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (ภาคพิเศษ)
 -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)