AUN-QA Knowledge บันทึกวีดีโอการอบรม

C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project

C2C For OBE : รุ่นที่ 2 Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับปริญญาตรี กิจกรรมที่ 1 (5 มกราคม 2560)

C2C For OBE : รุ่นที่ 2 Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ระดับบัณฑิตศึกษา กิจกรรมที่ 2 (26 มกราคม 2560)

C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 1 (26 ตุลาคม 2559)

C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 2 (27 ตุลาคม 2559)