ผศ ดร.พราม อินพรม

ภาควิชาศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 1

รศ. ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ

ภาควิชาสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 2

ผศ. ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์

ภาควิชามนุษยศาสตร์
รุ่นที่ 2

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด

ภาควิชาศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 2

ผศ. ดร.ภัทร์ พลอยแหวน

ภาควิชาสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 2

ผศ. ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

ภาควิชาศึกษาศาสตร์
รุ่นที่ 4

อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย

ภาควิชาสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 4

ผศ. ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์

ภาคสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 6

ผศ.  ดร.อำนาจ  ยอดทอง

ภาควิชามนุษยศาสตร์
รุ่นที่ 6