รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ” โดยมี รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร และดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
Credit  SHMU : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-78 ต่อ 1014, 1017, 1109 และ 1113