Screen_56012
CtG8e2zUsAE2sJN
SliderHome8

ปฎิทินกิจกรรม 2562 | Events 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ   


7 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.ฐิตารีย์ ศิริศรีศรชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "การอบรมการใช้โปรแกรม LATEX เพื่อพัฒนาเอกสารทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ บทความ รายงาน ฯลฯ)" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม LATEX ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 408 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  อ่านต่อ 

Credit  SHMU : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Mr. Qian Xiangli 
20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้แทนคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฐณีย์ มีมนต์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ Dr. Seung Chun Paek ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Qian Xianglin นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เจียง เจ๋อ ฮู้ และคณะ
อ่านต่อ

Credit SHMU : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน"
อ่านต่อ
Credit SHMU : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


การประชุมวิชาการ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1 มิถุนายน 2561งานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในหัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” 
อ่านต่อ
Credit SHMU : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลตกลงความร่วมมือ (MOU) มหาวิทยาลัยHanshan Normal University (HNU) 

 27-29 พฤษภาคม 2561 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวงคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University(HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย 
อ่านต่อ

งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา มมศท102 – มมศท103”
21 พฤษภาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท102 - มมศท103"

อ่านต่อ

Meet the Dean 2018: Cowboy in the Garden 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดงาน Meet the Dean 2018: Cowboy in the Garden ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษย์เก่าได้พบปะพูดคุยกับ รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  อ่านต่อ
ติดตาม Facebook คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสังคมศาสตร์
อ่านต่อ
 เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตร

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2561
2,217
งานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้


คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 02-8002840-60 ต่อ 1014, 1017, 1109 และ 1113